શુભારંભ!

મારામાં નાનપણથી જ બે ગુણોનું સિંચન બહુ સારી રીતે થયું – ચોક્સાઇ તથા આત્મનિર્ભરતા. જ્યારે કમાતો થયો અને પ્રથમ વર્ષે કંપનીએ TDS (Tax Deducted at Source) તરીકે ઇન્કમ ટેક્ષ કાપ્યો ત્યારે ખબર પડી કે ટેક્ષ આયોજન કરવું પડે. ટેક્ષ અયોજન શીખતા શીખતા ખબર પડી કે જીવનમાં નાણાકીય આયોજન પણ જરૂરી છે. અને નાણાકીય આયોજન માટે…

Read More