ગ્રેચ્યુટી – Gratuity શું છે?

ગ્રેચ્યુટી એ એક લાભ છે જે પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુટી એક્ટ 1972 હેઠળ ચૂકવાય છે. ગ્રેચ્યુટી એ કંપનીમાં આપવામાં આવતી સેવાઓ માટે કર્મચારીને નિવૃત્તિ અથવા સ્વૈચ્છિક રાજીનામા પછી એકવારમાં ચૂકવવામાં આવતી રકમ છે. જો કે, ગ્રેચ્યુટી ફક્ત એવા કર્મચારીઓને જ ચૂકવવામાં આવે છે જેઓ કંપની સાથે 5 અથવા તેથી વધુ વર્ષો પૂર્ણ કરે છે. કંપની કર્મચારીઓને…

Read More