ક્રેડિટ સ્કોર – Credit Score શું છે?

શાહબુદ્દીન રાઠોડ સાહેબ ની એક પ્રખ્યાત રમુજ છે,મથુર ને જોવા માટે દીકરી વાળા આવ્યા.દીકરી વાળા – દીકરાની લાયકાત શું છે?શાહબુદ્દીન રાઠોડ – દીકરો ઉંમર લાયક છે! મથુરનું જે થયું હોય તે ખરું, પણ જીવન ના દરેક વિષયમાં લાયકાત નું ઘણું મહત્વ હોય છે. ક્રેડિટ સ્કોર એ વ્યક્તિની સમયસર ઉધાર પરત કરવાની ટેવ પર આધારિત એક…

Read More